Dilluns, 17 De Maig De 2021
Plaça del Tornall, 1, Rialp - 25594
Telèfon: (+34)973620365 Fax: (+34)973620308

Informació urbanística

19/06/2012

NORMATIVA SUBSIDIÀRIA URBANÍSTICA DEL MUNICIPI DE RIALP


INFORMACIÓ AVANÇ POUM
 

Avanç de planejament :

Memoria

Plànols Informació

Plànols Ordenació

Estudi de riscos

GENERAL

Document Aprovació Definitiva. Modificació Normativa Subsidiària de Rialp. Octubre 2005 [PDF]
Pla Director Urbanístic del Pallars Sobirà [web]
 

PAU RIALP 1

Polígon Actuació Urbanística. PAU Rialp 1. (plànol) (pau-1_1.pdf) [PDF]
Polígon Actuació Urbanística. PAU Rialp 1. (plànol) (pau-1_2.pdf) [PDF]
Polígon Actuació Urbanística. PAU Rialp 1. (plànol) (pau-1_3.pdf) [PDF]

PAU RIALP 2

Polígon Actuació Urbanística. PAU Rialp 2. (plànol) (pau-2_1.pdf) [PDF]
Polígon Actuació Urbanística. PAU Rialp 2. (plànol) (pau-2_2.pdf) [PDF]
 

SUD RIALP 1

Sòl Urbanitzable Delimitat. SUD 1. (plànol) (sud-1_1.pdf) [PDF]
Sòl Urbanitzable Delimitat. SUD 1. (plànol) (sud-1_2.pdf) [PDF]
Sòl Urbanitzable Delimitat. SUD 1. (plànol) (sud-1_3.pdf) [PDF]
Sòl Urbanitzable Delimitat. SUD-1_MEMORIA_PP_SUD-1.pdf) [PDF]

PLANEJAMENT

Normativa subsidiària inicial. Previ a la modificació. (plànol) (01-nnss.pdf) [PDF]
Planejament vigent (plànol) (02-pl-vigent.pdf) [PDF]
Modificació Normes Subsidiàries (octubre 2005) (plànol) (03-mns.pdf) [PDF]
Planejament vigent - Modif. NNSS (octubre 2005) (plànol) (04a-plvig-mns.pdf) [PDF]
plànol planejament vigent (*.png)
plànol planejament vigent (*.zip)
 

MODELS PETICIÓ DE LLICÈNCIES

Lliurament físic al taulell d'atenció de l'ajuntament de Rialp

MODEL PETICIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES MENORS.
MODEL PETICIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES MAJORS.
MODEL PETICIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES DE SEGREGACIÓ.

VARIS

Web del Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (DPTOP - Generalitat de Catalunya)

Urbanisme i Territori (Departament de Política Territorial i Obres Públiques)


 


Xarxes socials
Destacats
IWS

Mapa Web